Вівторок, 23.10.2018, 07:06
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна » 2010 » Листопад » 28 » Обласна програма правової освіти населенння на 2011-2015 роки
18:44
Обласна програма правової освіти населенння на 2011-2015 роки

ОБЛАСНА ПРОГРАМА
правової освіти населення на 2011 – 2015 роки
 
1. Загальні положення

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Конституцією України кожному громадянину гарантується право знати свої права та обов’язки.

У зв’язку з тим, що у 2010 році закінчується термін дії попередньої Програми на 2007 – 2010 роки постала необхідність затвердження нової Програми правової освіти населення на 2011 – 2015 роки.

Обласна програма правової освіти населення на 2011 - 2015 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 «Про Національну програму правової освіти населення» передбачає створення необхідних умов для набуття та використання широкими верствами населення правових знань і навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу до джерел правової інформації, визначає основні напрями правоосвітньої діяльності й першочергові заходи щодо їх реалізації.

           2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 Зважаючи на те, що стан правової свідомості і правової культури суспільства суттєво відстає від європейських стандартів, існує гостра проблема нігілістичного ставлення громадян до права і правових цінностей, що ними охороняються, залишається значною кількість правопорушень. 

У зв’язку з цим виникає потреба посилення виховної ролі правової освіти, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві.

 3. Визначення мети Програми

 Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення області, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

 4. Обґрунтування шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

 Мету Програми передбачається досягти шляхом:

утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

 визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;

активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;

органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;

розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;

надання правової освіти навчальними закладами як державної, так і інших форм власності;

поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;

залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;

сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;

забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;

систематичного і безперервного поширення серед населення знань про державу, у тому числі шляхом оприлюднення в офіційних виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, видання офіційних збірників актів законодавства та коментарів до них, широкого розповсюдження правової літератури.

Строк виконання Програми - п’ять років (з 2011 по 2015 роки), загальний обсяг фінансування - 307 228 тис. грн.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, бюджетів районів і міст обласного значення та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, викладачів правових дисциплін;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи та обов’язки;

широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

вдосконалення системи правової освіти населення.

Реалізація Програми сприятиме:

підвищенню рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому;

формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;

поліпшення якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищення ефективності викладення цих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах;

підвищення рівня правової поінформованості населення.

Результативні показники реалізації Програми наведені у додатку 3 до Програми.

 6. Основні напрями реалізації та заходи Програми правової освіти населення

 Правова освіта - процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку, це цілеспрямована, систематична діяльність державних органів, громадських організацій і трудових колективів з формування та підвищення у громадян правової свідомості і правової культури.

Усі громадяни України мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових знань. Це право забезпечується розгалуженою мережею загальних та спеціалізованих навчально-виховних закладів незалежно від форм власності, широким правом інформування населення через засоби масової інформації та культурно-освітні установи.

Правова освіта є обов’язковою в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Правова освіта забезпечується:

активною участю в її організації місцевих органів влади і самоврядування, навчальних закладів області, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;

безпосередньою участю юристів у розповсюдженні правових знань;

поєднанням правової освіти із загальною, професійною і культурною освітою, політичним, економічним, моральним, естетичним та іншими формами виховання;

відкритістю і доступністю до інформації про державу і право, про процеси у правовій сфері;

поєднанням державних і громадських, госпрозрахункових і безкоштовних засад правової освіти;

систематичністю і безперервністю поширення і одержання знань про державу і право;

диференційованим підходом до навчально-виховного правоосвітнього процесу.

З метою оперативного вирішення питань, координації і методичного забезпечення правової освіти в області діє обласна міжвідомча координаційно- методична рада з правової освіти населення.

Місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування в області за поданням відповідних управлінь юстиції утворюють регіональні міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти, затверджують Положення про них, вирішують інші питання щодо організаційного і матеріально-технічного забезпечення їх діяльності.

Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації у разі необхідності можуть утворювати відомчі координаційно-методичні ради з правової освіти.

Підготовка викладачів правових дисциплін для загальних навчально - виховних, професійних навчально-виховних закладів, вищих навчальних закладів відповідно до потреб здійснюється вищими навчальними закладами області за замовленням управління освіти і науки облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Для здійснення правової освіти в області використовуються друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, мережа спеціалізованих будинків і бібліотек правової освіти.

Правова освіта починається у сім’ї, дошкільних виховних закладах, де дітям надають початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку та інших осіб.

У сім'ї, дошкільних виховних закладах освіти морально-правове навчання, як правило, носить характер гри. Гра здійснюється на основі програми і методичних вказівок, які затверджуються Міністерством освіти за погодженням з Міністерством юстиції.

Правознавство належить до обов’язкових дисциплін загальноосвітніх шкіл, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів, навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Обсяг і зміст курсу правознавства виховних закладів є потребою суспільства у підготовці правосвідомого громадянина, а для професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів і навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів курс правознавства характеризується, крім того, і високими вимогами до кваліфікації працівників.

У навчально-виховних закладах здійснюється широка позакласна і позааудиторна правовиховна робота, до якої залучаються вчені, юристи, працівники правоохоронних органів, інші фахівці.

Програми правового навчання затверджуються Міносвітою за погодженням з Мін'юстом, обласна програма позакласної роботи з юридичних дисциплін затверджується управлінням освіти і науки облдержадміністрації за погодженням з Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області.

З метою задоволення потреб працівників у юридичних знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах і організаціях може запроваджуватись правова освіта.

 

Преса, телебачення і радіо систематично інформують населення про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, їх профілактику тощо.

Для кваліфікованої правової освіти населення області у засобах масової інформації можуть створюватись загальні і навчальні телевізійні і радіомовні канали, випуски, журнали, а також запроваджуватися сторінки, рубрики та інші популярні форми.

Державні заклади культури (центри культури та дозвілля, будинки культури, кінотеатри, бібліотеки та інші) здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність.

З цією метою ними за участю органів юстиції, юридичних навчальних і наукових установ, інших державних органів та організацій на громадських або госпрозрахункових засадах створюються університети правових знань, лекторії, кінолекторії, проводяться виставки юридичної літератури, читацькі конференції, тематичні концерти та інші заходи.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.

Методичні матеріали щодо цієї форми навчання розробляються обласною міжвідомчою координаційно-методичною радою.

 

Напрями реалізації та заходи Обласної програми правової освіти населення на 2010 – 2015 роки (наведені у додатку 4 до Програми).

 7. Координація і контроль за ходом виконанням Програми

 Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених Програмою будуть:

розпорядження голови облдержадміністрації про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

щопіврічна звітність структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій про стан виконання відповідних заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоробок;

Відповідальним виконавцем Програми є Головне управління юстиції у Кіровоградській області.

Виконавці програми: управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної освіти, служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення звітують Головному управління юстиції у Кіровоградській області про хід виконання програми правової освіти населення на 2011-2015 роки щопівріччя – до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, та щороку – до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Районні, державні, адміністрації та виконавчі комітети міських рад після розробки місцевих програм правової освіти населення на 2011 -2015 роки подають вищезазначені програми на розгляд районних і міських рад та звітують про хід виконання програми щопівріччя – до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом та щороку – до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом Головному управління юстиції у Кіровоградській.

Головне управління юстиції у Кіровоградській області інформує постійну комісію обласної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, об’єднання громадян та адміністративно – територіального устрою про хід виконання програми правової освіти населення на 2011-2015 рок щопівріччя – до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом та щороку – до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною радою та обласною державною адміністрацією.

 

Переглядів: 2474 | Додав: Zemm84 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0